Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja družbe Palisada sistemi d.o.o.

Stranka s sprejemom ponudbe oziroma podpisom pogodbe vsakokrat posebej izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi strinja ter jih v celoti sprejema.

Uvodne določbe

1.1. Splošni pogoji poslovanja družbe Palisada sistemi d.o.o., Moste 2a, 4274 Žirovnica (v nadaljevanju: družba Palisada sistemi d.o.o.) so sestavni del ponudb in pogodb sklenjenih med družbo Palisada sistemi d.o.o. in stranko, ki je pravna oseba ali fizična oseba (v nadaljevanju: stranka).
Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse poslovne izjave in druge poslovne storitve, ki izhajajo iz poslovnega razmerja med družbo Palisada sistemi d.o.o. in stranko.

1.2. Družba Palisada sistemi d.o.o. posluje na naslovu Moste 2a, Žirovnica. Stranka se na družbo lahko obrne preko telefona na številko +386 (0)5 979 61 85  ali preko elektronske pošte info@palisada-sistemi.si.

1.3. Splošni pogoji v celoti nadomestijo nasprotujoče si splošne pogoje stranke ali dokumente, izdane s strani stranke, s katerim Palisada sistemi d.o.o. izrecno ne soglaša.

1.4. Splošni pogoji predstavljajo sestavni del pogodb ali dogovorov, sklenjenih med stranko in družbo Palisada sistemi d.o.o. in se nanašajo na vsako naročilo stranke. Z vstopom v poslovno razmerje z družbo Palisada sistemi d.o.o. se šteje, da stranka s temi splošnimi pogoji izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja.

1.5. Splošni pogoji so objavljeni na spletni stani https://palisada-sistemi.si/ s čimer se šteje, da je stranka z njimi v celoti seznanjena.

1.6. Splošni pogoji so zavezujoči v obliki in vsebini na dan sklenitve pogodbe.

1.7. Palisada sistemi d.o.o. se zavezuje, da bo zadnja sprememba splošnih pogojev objavljena na strani https://palisada-sistemi.si/ z datumom spremembe in da bodo stranke na primeren način obveščene o vsakršni spremembi splošnih pogojev. Z objavo sprememb splošnih pogojev na strani https://palisada-sistemi.si/ in nadaljnjo uporabo storitev družbe Palisada sistemi d.o.o. se stranka strinja in soglaša, da je s tem sprejela spremenjene splošne pogoje.

1.8. V primeru, da stranka ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, je dolžna v 8 dneh po prejemu obvestila o spremembi o tem obvestiti družbo Palisada sistemi d.o.o. s pisno izjavo. Če stranka v navedenem roku ne sporoči, da ne soglaša s spremembo splošnih pogojev, se šteje, da s spremembo soglaša. V primeru, da stranka zavrne soglasje k takim spremembam, še naprej veljajo splošni pogoji, ki so veljali na dan sklenitve pogodbe. Palisada sistemi d.o.o. ima v tem primeru pravico odstopiti od pogodbe.

1.9. V kolikor bi bila posamezna določba splošnih pogojev neveljavna, le-ta ne vpliva na ostala določila. Namesto neveljavne določbe, se uporablja določba, ki je najbližja namenu.

1.10. Palisada sistemi d.o.o. in stranka lahko v pogodbi izključita uporabo posameznih določil iz splošnih pogojev. V tem primeru veljajo določila v pogodbi. Drugače pa veljajo splošni pogoji.

Splošne določbe

2.1. Palisada sistemi d.o.o. glede predmeta pogodbe, sklenitve, odstopa od pogodbe ali drugih informacij stranko obvešča preko elektronske pošte (ki jo je stranka posredovala), navadne pošte ali telefona.

2.2. Delovni čas družbe Palisada sistemi d.o.o. je od ponedeljka do petka med 8. in 17. uro.

2.3. Delo izven delovnega časa se lahko opravlja po predhodnem izrecnem dogovoru in ob upoštevanju cenika družbe Palisada sistemi d.o.o. za delo izven delovnega časa.

2.4. Nujna dela so dela, ki se izvajajo izven rednega delovnega časa in sicer ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih oziroma, ko stranka želi takojšno pomoč.

2.5. Stranka je dolžna obvestiti Palisado sistemi d.o.o. o vseh pomembnih dejstvih, kot so sprememba sedeža, lastniške strukture, pravnoorganizacijske oblike, nastanka plačilne nesposobnosti stranke.

2.6. Palisada sistemi d.o.o. si pridržuje pravico, da zahteva od stranke dokazilo o njenem premoženjskem stanju. Stranka soglaša, da bo na zahtevo družbe Palisada sistemi d.o.o., predložila podatke o svojem premoženjskem stanju, lastniški strukturi in morebitna jamstva dogovorjena v ponudbi ali v pogodbi. Palisada sistemi d.o.o. se zavezuje, da bo te podatke uporabila zgolj za namen pridobivanja podatkov za pripravo ponudbe oziroma sklenitev pogodbe. V primeru, da Palisada sistemi d.o.o. ne pridobi ustreznih podatkov ali jih stranka ne predloži, Palisada sistemi d.o.o. ni dolžan skleniti pogodbe oziroma vstopiti v pravno poslovno razmerje s stranko.

2.7. Pri poslovanju s fizičnimi osebami oziroma potrošniki, določba 2.6. ne velja.

2.8. Vse listine, risbe, tehnična dokumentacija in druga dokumentacija, povezana s predmetom pogodbe, so in ostanejo v lasti družbe Palisada sistemi d.o.o. tudi po sklenitvi pogodbe. V kolikov pogodbi med družbo Palisada sistemi d.o.o. in stranko ni dogovorjeno drugače, si Palisada sistemi d.o.o. pridružuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice, do vseh dokumentov, vključno z skicami, načrti ali risbami, ki so bile dane stranki ob izvrševanju pogodbe. V primeru, da Palisada sistemi d.o.o. stranki izda soglasje za uporabo te dokumentacije, se le-ta zavezuje, da bo dokumentacijo uporabljala izključno v namene vzdrževanja in nima pravice distribucije. Stranka soglaša, da dokumentacija predstavlja poslovno skrivnost družbe Palisada sistemi d.o.o.

2.9. Vse tehnične informacije navedene v ponudbah, oglasih, na fotografijah ali na cenikih niso nujno zavezujoče. Te informacije ne predstavljajo zavezujoče ponudbe za Palisado sistemi d.o.o. niti se stranka ne more sklicevati nanje. Tehnični podatki in funkcionalnosti izdelkov in rešitev, se lahko spremenijo in izboljšajo brez predhodne najave, kar velja tudi za že naročene izdelke. Palisada sistemi d.o.o. si pridružuje pravico do spremembe teh informacij, brez predhodnega obvestila stranki. Informacije posredovane stranki znotraj ponudbe ali pogodbe pa so obvezujoče.

2.10. Predmet storitev, ki jih opravlja družba Palisada sistemi d.o.o. za stranko so storitve po ponudbi ali druge poslovne storitve kot npr. vzdrževanje sistemov.

2.11. Predmet storitev so tudi storitve telefonske pomoči preko telefona, ki jih nudi družba Palisada sistemi d.o.o. po ceniku, ki je določen v Pogodbi o vzdrževanju, ki jo ima sklenjena stranka oziroma v splošnem ceniku družbe Palisada sisitemi d.o.o.

2.12 Strošek izdelave investicijske in projektna dokumentacije (PIZ, PID), strošek zavarovanja gradbišča, stroški morebitnih bančnih in zavarovalniških garancij v ponudbah niso vključeni.

2.13. V primeru, da gradbena dela izvede stranka, veljajo cene za dobavo in montažo vseh ponujenih komponent na pripravljena gradbena dela in inštalacije, ki jih stranka pripravi po navodilih dobavitelja opreme. V primeru, da gradena dela izvede Palisada sistemi d.o.o. veljajo cene za dobavo in montažo vseh ponujenih komponent vključno z opravljenimi gradbenimi deli. Zakoličbe energetskih in komunalnih vodov izvede naročnik na lastne stroške.

2.14. Montaža se izvede v dogovoru s stranko in je odvisna od vremenskih razmer.

2.15. Pred pričetkom uporabe opreme je stranka dolžna izvesti meritve ozemljitev in ponikalnih upornosti električnih naprav oziroma pridobiti POROČILO MERITEV ELEKTROINŠTALACIJ, IZOLACIJSKE IN PREBOJNE TRDNOSTI.

Dobavni pogoji

3.1. Po potrditvi naročila ali pred potrditvijo naročila lahko stranka in Palisada sistemi d.o.o. preverita razpoložljivost zalog na dan potrditve naročila.

3.2. Palisada sistemi d.o.o. v nobenem primeru ne odgovarja za dobavo opreme, na katero nima vpliva, si bo pa prizadevala storiti vse potrebno, da se dobava opravi čim hitreje in da bo stranko redno obveščala o morebitnih zamudah dobave s strani dobavitelja.

3.3. Palisada sistemi d.o.o. ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga, ki bi bila posledica epidemioloških razmer na območju Republike Slovenije ali območju držav v katerih poteka proizvodnja opreme ali skozi katere poteka tranzit opreme.

3.4. Palisada sistemi d.o.o. prav tako ne odgovarja za zamudo ali nedobavo blaga, ki je posledica globalnega pomanjkanja elektronskih komponent, ki so sestavni del naročene opreme.

3.5. Palisada sistemi d.o.o. ne odgovarja za zamudo ali nedobavo opreme v primeru razlogov višje sile (naravne nesreče, vojne, embargo na uvoz ali izvoz, in podobno) na katere nima vpliva.

3.6. Ob nastanku navedenih razlogov za zamudo v točkah 2,3,4 in 5 dobavnih pogojev, se čas dobave ustavi za čas trajanja izrednih razmer, nato roki tečejo naprej.

3.7. V primeru, da je predmet pogodbe sistemska rešitev ali storitev oziroma programska oprema se pogodbeni rok dobave določi v ponudbi ali pogodbi. 

3.8. Rok za dobavo predmeta pogodbe začne teči z dnem, ko Palisada sistemi d.o.o. prejme vse dokumente, potrdila, ki jih mora družbi Palisada sistemi d.o.o. priskrbeti stranka ter plačilo morebitnega avansa skladno s ponudbo ali pogodbo. Dobavni rok v nobenem primeru ne začne teči preden niso jasno določena vsa sporna vprašanja glede cene, plačil, dobavnih rokov, tehnični detaili in specifikacije predmeta pogodbe, prodajnih pogojev in drugih posebnosti pomembnih za izvedbo rešitve.

3.9. V kolikor po potrditvi ponudbe ali sklenitvi pogodbe pride do sprememb v naročilu s strani stranke (nove zahteve glede predmeta pogodbe, kot npr. cena, predmet pogodbe, čas dobave in podobno), je potrebno pridobiti soglasje družbe Palisada sistemi d.o.o. za spremembo naročila ali sklenitev nove pogodbe.

Plačilni pogoji

4.1. Palisada sistemi d.o.o. in stranka se dogovorita za ceno opreme ali ceno opravljene storitve v ponudbi oziroma pogodbi. Ravno tako so na ponudbi natančno opredeljeni tudi plačilni pogoji. V primeru dodatnih del, storitev ali naročene opreme družba Palisada sistemi d.o.o. stranki posreduje novo dopolnjeno ponudbo ali ankes h pogodbi.

4.2. Za vse cene, kjer ni dogovorjeno ali je upoštevan davek na dodano vrednost ali ne, se šteje da so neto cene, t.j. cene brez davka na dodano vrednost.

4.3. Palisada sistemi d.o.o. bo stranki pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden bo ponudba za stranko postala zavezujoča, podala končno ceno, v katero bo vključen davek na dodano vrednost. Če končne cene zaradi narave storitve ne bo mogoče vnaprej izračunati, bo družba Palisada sistemi d.o.o. stranko seznanila z načinom izračuna končne cene.

4.4. V primeru sklepanj pogodb za gostovanje, ki so sklenjene za daljše obdobje, je cena, ki jo družba Palisada sistemi d.o.o. obračuna stranki, enaka pogodbeno dogovorjeni ceni obračunskega obdobja.

4.5. Ponudba je veljavna do dneva valute, ki je naveden na ponudbi, po preteku tega roka, pa mora družba Palisada sistemi d.o.o. pisno izjaviti, da je prvotna ponudba še vedno v veljavi ali pa izda novo ponudbo. V primeru, da stranka ponudbe ne potrdi le-ta ni več zavezujoča.

4.6. V primeru, da se po potrditvi naročila s strani družbe Palisada sistemi d.o.o. cena predmeta pogodbe spremeni, velja dobavna cena iz cenika, veljavnega na dan izdaje ponudbe.

4.7. V primeru nenamernih napak si Palisada sistemi d.o.o. brez predhodnega obvestila stranke pridržuje pravico do korekcije cen in tudi ne odgovarja za tiskarske napake v številkah ali poimenovanjih, stranka pa je upravičena do odstopa od pogodbe, če tipkarske napake ni opazila in je le-ta bistveno vplivala na ponudbo ali pogodbo. Stranka v tem primeru, zaradi odstopa od pogodbe, nima pravice do kakršnekoli odškodnine ali povrnitve stroškov.

4.8. Palisada sistemi d.o.o. ima pravico od stranke zahtevati garancijo za plačilo predmeta pogodbe (menica, izvršnica, garancija banke ali zavarovalnice in druge oblike zavarovanja).

4.9. V kolikor plačilo predmeta pogodbe ni izvedeno v naprej v obliki avansnega plačila oziroma predplačila ali pa  je predmet pogodbe plačan v delnem znesku, se Palisada sistemi d.o.o. zavezuje, da bo stranki izstavila račun v 8 dneh po opravljeni storitvi, stranka pa bo račun poravnala skladno z dogovorjeno zapadlostjo računa, razen če se pogodbeni stranki dogovorita drugače. Do popolnega poplačila obveznosti si pridržujemo lastniško pravico.

4.10. Plačilo je stranka dolžna izvesti na poslovni račun družbe Palisada sistemi d.o.o. do roka plačila. V primeru zamude ima Palisada sistemi d.o.o. pravico zaračunati zakonske zamudne obresti, ki jih mora stranka poravnati v 15 dneh od prejema obračuna zakonskih zamudnikih obresti.

4.11. Reklamacijo stranka družbi Palisada sistemi d.o.o. posreduje pisno na elektronski naslov info@palisada-sistemi.si.

Garancija in redno vzdrževanje

5.1. Palisada sistemi d.o.o. jamči, da je vsa oprema tehnično brezhibna in v garanciji za obdobje, ki je določeno v garancijskem listu oziroma kot je dogovorjeno s ponudbo ali pogodbo. Dodatne specifične garancijske obveznosti družbe Palisada sistemi d.o.o. so navedene na garancijskem listu.

5.2. Stranka je dolžna z opremo ravnati v skladu z navodili družbe Palisada sistemi d.o.o. ali dobavitelja, prav tako so k temu zavezani uporabnik opreme oziroma različnih sistemskih rešitev. Garancijska odgovornost družbe Palisada sistemi d.o.o. ne velja za poškodbe na blagu ali zaradi napačnega ravnanja oziroma uporabe izdelka na način, ki ni skladen z običajno uporabo blaga.

5.3. Garancijska obveznost družbe Palisada sistemi d.o.o. ne nastane zaradi napak na opremi, ki nastanejo zaradi nepooblaščenih programskih nastavitev ali drugih inštalacij ali zaradi napačne montaže, priklopa ali nepravilne uporabe opreme ali sistemov s strani končnih uporabnikov.

5.4. Palisada sistemi d.o.o. si pridržuje pravico izbire, ali bo opremo z napako nadomestila z novo opremo, ali bo napako odpravila.

5.5. Garancijska odgovornost družbe Palisada sistemi d.o.o. je izključena, če je opremo servisirala, popravljala ali kakorkoli drugače vanj posegala katerakoli nepooblaščena oseba ali, če je izdelek neredno oziroma nepravilno vzdrževan in za:

  • okvare, povzročene s strani stranke ali končnega uporabnika zaradi nepravilnega ravnanja z opremo, ki ni skladno z navodili,
  • okvare, ki nastanejo zaradi udarca ali druge poškodbe opreme,
  • okvare, ki nastanejo zaradi višje sile, potresa, poplav, požara, udara strele ali drugih naravnih nesreč,
  • okvare, ki nastanejo zaradi priklopa opreme na neprimerno električno napetost.

 

5.6. Garancijska odgovornost se nanaša samo na opremo, ki je navedena v garancijskem listu in ne na dodatno opremo. Garancijski pogoji ne veljajo za tiste dele izdelka, ki so podvrženi hitri obrabi oziroma poškodbam.

5.7. Garancijski poseg na terenu se izvede v okviru delovnega časa, družbe Palisada sistemi d.o.o., v primeru izvedbe izven delovnega časa ali za nujna dela na zahtevo stranke, se storitev dodatno zaračuna po ceniku za delo izven delovnega časa ali za nujna opravila. Strošek se zaračuna po vsaki začeti uri, ki velja kot polna ura.

5.8. Palisada sistemi d.o.o. posebej zaračunava stroške, ki nastanejo s prihodom na lokacijo v okviru rednega vzdrževanja opreme in sistemov in sicer strošek kilometrine, časa na poti in ostale nastale stroške, ki so povezani s potjo. Strošek porabljenega časa za prihod na in odhod iz lokacije se zaračuna po ceniku družbe Palisada sistemi d.o.o.

5.9. Osnova za obračun vseh nastalih stroškov iz točk 5.7. in 5.8. je delovni nalog, ki ga potrdi stranka. Potrjeni delovni nalog hkrati izkazuje, da se stranka (naročnik) strinja z opravljenim garancijskim posegom oz. z nastalimi stroški, če garancija ni bila utemeljena.

5.10. Stroški rednega (periodičnega) vzdrževanja opreme in sistemov, ki zagotavljajo nemoteno delovanje nameščene opreme in sistemov strank, ne spadajo v garancijske pogoje. Stroški teh posegov se zaračunajo po ceniku družbe Palisada sistemi d.o.o. ali po dogovoru. 

V dogovorjeni ceni rednega (periodničnega) vzdrževanja je vključeno delo in potrošni material, cena pa ne vključuje zamenjave izrabljenih ali okvarjenih delov izven garancije.

5.11. Palisada sistemi d.o.o. ne odgovarja za škodo nastalo zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe opreme (tudi programske opreme) oziroma sistemskih rešitev. Palisada sistemi d.o.o. ne odgovarja za škodo zaradi neuporabe opreme ali sistema zaradi okvare, ki spada v garancijske pogoje, prav tako ne odgovarja za izgubo dobička, prihodka ali drugo materialno ali nematerialno škodo, nastalo v času ali zaradi uveljavljanja garancije.

5.12. Garancijska doba začne teči z dnem prevzema predmeta pogodbe, če ni med stranko in družbo Palisada sistemi d.o.o. drugače določeno.

Odškodninska odgovornost

6.1. Stranka odškodninsko odgovarja za vso škodo, ki nastane kot posledica pogodbenega ali zunaj pogodbenega razmerja, ki se nanaša na pogodbo ali predmete pogodbe. Stranka izrecno soglaša, da bo poleg škode plačala tudi vse stroške zastopanja in svetovanja.

6.2. V primeru, da je bila storitev, ki jo je stranki izvedla družba Palisada sistemi d.o.o. opravljena nepravilno, ima potrošnik od družbe Palisada sistemi d.o.o. pravico zahtevati, da odpravi pomanjkljivost pri opravljeni storitvi storitvi.

Omejena odgovornost

7.1. Palisada sistemi d.o.o. ni odgovorna za posredno ali neposredno škodo nastalo stranki ali tretjim osebam, kot posledica nepravilne uporabe predmeta pogodbe.

7.2. Palisada sistemi d.o.o. ne odgovarja za škodo stranki, nastalo kot posledica njenih zamud pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti zaradi napačnih podatkov, specifikacij, načrtov, skic ali drugih dokumentov s strani stranke. Palisada sistemi d.o.o. ima pravico zahtevati povračilo vseh morebitnih stroškov, ki bi mu nastali kot posledica zgoraj navedenih ravnanj stranke.

7.3. Palisada sistemi d.o.o. in njeni zaposleni stranki odgovarjajo za naklepno storjeno škodo. V drugih primerih Palisada sistemi d.o.o. stranki ne odgovarja za nastalo škodo (neposredno ali posredno, izgubljen dobiček in drugo).

7.4. Palisada sistemi d.o.o. ne odgovarja za škodo, ki je posledica nezmožnosti izpolnitve pogodbe zaradi okoliščin kot so višja sila, ukrepi državnih organov in drugi dogodki, ki jih ni mogoče preprečiti in jih ni bilo mogoče vnaprej predvideti ali se jim izogniti.

7.5. Palisada sistemi d.o.o. ne odgovarja za škodo nastalo kot posledica neizpolnitve pogodbe zaradi okoliščin, na katere ne more vplivati. Palisada sistemi d.o.o. prav tako ne odgovarja za škodo, ki bi nastala kot posledica neizpolnitve pogodbe zaradi zamude dobavitelja oziroma proizvajalca opreme. Palisada sistemi d.o.o. se zavezuje za izjemno skrbnost pri izbiri dobaviteljev in drugih poslovnih partnerjev.

V primeru nastopa okoliščin, ki bi začasno otežile ali onemogočile izpolnjevanje obveznost družbe Palisada sistemi d.o.o., za čas trajanja teh okoliščin, obveznosti družbe Palisada sistemi d.o.o. mirujejo. Prav tako je izključena vsaka odškodninska odgovornost družbe Palisada sistemi d.o.o. za izpolnitev obveznosti.

7.6. Če na strani pogodbene strank nastanejo okoliščine, ki ji otežujejo izpolnitev obveznosti, mora o nastanku teh okoliščin nemudoma pisno obvestiti nasprotno stranko, prav tako mora obvestiti o prenehanju teh okoliščin. Če druga pogodbena stranka ni pravočasno in pravilno obveščena o nastopu in/ali prenehanju teh okoliščin, odškodninsko odgovarja za škodo, ki nastane kot posledica neizpolnitve obveznosti.

7.7. V kolikor je Palisada sistemi d.o.o. pri izpolnitvi obveznosti iz ponudbe/pogodbe, vezano na izpolnitev obveznosti dobavitelja in zaradi njegove zamude pri izpolnitvi, zamuja s svojo izpolnitvijo, za to ne nosi odgovornosti, razen v primeru hude malomarnosti na strani družbe Palisada sistemi d.o.o.

Odstop od pogodbe

8.1. V primeru kršitve posameznega ali več določil pogodbe ali teh splošnih pogojev ima družba Palisada sistemi d.o.o. pravico odstopiti od pogodbe brez posredovanja dodatnega roka za odpravo napak in odpovednega roka.

8.2. Palisada sistemi d.o.o. ima pravico odstopiti od pogodbe, v primeru, če stranka postane insolventna ali plačilno nesposobna, če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.

8.3. Palisada sistemi d.o.o. ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če družbi Palisada sistemi d.o.o. posreduje neresnične podatke, ki otežujejo izpolnitev pogodbe, če je stranka zamudila pisno dogovorjeni rok za plačilo ali v primeru, ko ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo ali splošnimi pogoji.

8.4. Palisada sistemi d.o.o. lahko od pogodbe odstopi tudi v primeru nastanka okoliščin, zaradi katerih je jasno, da stranka svojih pogodbenih obveznosti ne bo mogla izpolniti.

8.5. Stranka ima pravico do odstopa od pogodbe, če Palisada sistemi d.o.o. iz hude malomarnosti povzroči nezmožnost izpolnitve pogodbe ali če v naknadno postavljenem roku ne izpolni svoje obveznosti.

8.6. V primeru, da po sklenitvi pogodbe nastanejo okoliščine, zaradi katerih je izpolnitev pogodbenih obveznosti ene stranke močno otežena, onemogočena ali se zaradi njih ne da več doseči namena same pogodbe, sme stranka, kateri izpolnitev obveznosti je zaradi takšnih okoliščin spremenjena, zahtevati razvezo pogodbenega razmerja. Klavzule o spremenjenih okoliščinah ni mogoče uveljavljati, če je stranka vedela ali bi morala vedeti, da bo do teh okoliščin prišlo in bi se jim lahko pravočasno izognila. Klavzula prav tako ne velja za spremembo okoliščin, ki ni bistvena za izpolnitev obveznosti. Če do spremenjenih okoliščin pride po izteku roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti, sklicevanje nanje ni mogoče. Stranki se lahko dogovorita, da se pogodbena določila spremenijo in se pogodba ne razveže. V primeru razvezane pogodbe, vsaka stranka vrne ali poravna vse prejete storitve.

Poslovna skrivnost

9.1. Pogodbe sklenjene med družbo Palisada sistemi d.o.o. in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost vsi podatki, ki jih Palisada sistemi d.o.o. posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so ponudbe, ceniki, poslovni ali finančni podatki in druge informacije. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti družbe Palisada sistemi d.o.o. ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

9.2. Podatke, katerih razkritje bi lahko škodilo družbi Palisada sistemi d.o.o., mora stranka kot poslovno skrivnost ohranjati še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršenja poslovne skrivnosti je stranka odškodninsko in kazensko odgovorna. Pogodbeni stranki se lahko v pogodbi dogovorita za izjeme od teh določb.

Pritožbe

10.1. V kolikor stranka ni zadovoljna z rešitvijo reklamacije podane na elektronski naslov podpora@palisada-sistemi.si, ima možnost na družbo Palisada sistemi d.o.o. nasloviti pritožbo.

10.2. Pritožba stranke mora biti poslana pisno na elektronski naslov info@palisada-sistemi.si. Vsebovati mora opis dogodkov in ravnanje zaposlenih družbe Palisada sistemi d.o.o. zaradi katerega je pritožba podana. Pritožba mora biti podana v roku14 dni po nastanku razloga za pritožbo.

10.3. Družba Palisada sistemi d.o.o. bo pritožbo obravnavala v 30 dneh od prejema le-te. Palisada sistemi d.o.o. bo skušala tekom postopka ugotoviti in razjasniti okoliščine za strankino nezadovoljstvo.

10.4. Po razjasnitvi okoliščin, bo odgovorna oseba stranko preko elektronske pošte obvestila o poteku pritožbenega postopka, podala mnenje o upravičenosti pritožbe in morebitni predlog za razrešitev pritožbe. Odgovor na pritožbo predstavlja dokončno mnenje družbe Palisada sistemi d.o.o. o pritožbi

Reševanje sporov

11.1. Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe, sklenjene z družbo Palisada sistemi d.o.o., tudi če se pogodba na njih izrecno ne sklicuje in je stranka z njimi seznanjena na kakršenkoli način.

11.2. V primeru, da pogodba ne ureja posameznega področja ali razmerja, se uporabljajo splošni pogoji. V primeru, da pogodba med stranko in družbo Palisada sistemi d.o.o. določeno razmerje ureja drugače kot ti pogoji, veljajo določila pogodbe.

11.3. Za razlago splošnih pogojev se uporablja pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta vse spore reševati na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma, pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu družbe Palisada sistemi d.o.o.

Veljavnost spološnih pogojev poslovanja

12.1. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani https://palisada-sistemi.si/ in veljajo od 20. 6. 2022 do spremembe.

12.2. Palisada sistemi d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe določil teh splošnih pogojev poslovanja.

12.3 O spremembi splošnih pogojev poslovanja oziroma uveljavitvi novih splošnih pogojev poslovanja bo Palisada sistemi d.o.o. stranke in poslovne partnerje obvestila z objavo na spletni strani https://palisada-sistemi.si/ najmanj štirinajst (14) dni pred predvidenim začetkom uveljavitve novih splošnih pogojev poslovanja. Stranka s sprejemom ponudbe oziroma podpisom pogodbe vsakokrat posebej izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi strinja ter jih v celoti sprejema.

Palisada sistemi d.o.o.

Direktor: Matevž Mrak

 

Žirovnica, 8. 6. 2022

Splošni pogoji predstavljajo sestavni del vseh ponudb, pogodb in dogovorov, sklenjenih med družbo Palisada sistemi d.o.o. Z vstopom v poslovno razmerje z družbo Palisada sistemi d.o.o. se šteje, da stranka soglaša s splošnimi pogoji  in se z njimi v celoti strinja. Za vstop v poslovno razmerje se šteje potrditev ponudbe ali sklenitev pogodbe.